Circle Image

Molitvenik


Prema mudracima Talmuda čovjek je jedino biće našeg svijeta koje je obdareno izborom slobodne volje. Dok ostalim bićima upravljaju instinkti kojima se ona ne mogu oduprijeti – dotle čovjek posjeduje razum uz pomoć koga može nadvladati svoje primarne nagone, podređujući ih svojoj volji - i djelujući u skladu sa vlastitom savješću.

Razlika između ljudskih i životinjskih postupaka je dakle u tome što su ljudski postupci posljedica odluke – i kao takvi smisaoni – odnosno vođeni određenim motivom i upravljeni ka određenom cilju - dok su životinjski postupci uzrokovani instinktom ili dresurom.

I bogosluženje, kao eminentno ljudski čin, ima svoje motive i ciljeve...

(molitvenik za cijelu godinu) možete downloadovati sa našeg web sitea u pdf formatu.
Molitvenik
Minjan

Minjan je ime za kvorum od deset Jevreja (muškaraca) starijih od trinaest godina koji je neophodan za održavanje javnog bogosluženja, javnog čitanja Tore i izgovaranje kadiša. ...

Čitaj više
Molitvenik
Večernji kiduš za Roš a-Šana

Ako Roš a-Šana pada na Šabat počinje se ovdje:  Vayhulu ašamayim, veaarec vehol cevaam. Vayhal Eloim, bayom aševii, mikol melahto, ašer asa. Vayi&sca ...

Čitaj više
Molitvenik
Birkat a-mazon a-kecara (Kratka molitva poslije jela)

(alahički minimum):   Baruh Ata, Adonay, Eloenu, Meleh aolam,  azan otanu veet aolam kulo betuvo: behen, uvhesed uvrahamim. Baruh Ata, Adonay, azan et akol. Blagosloven Ti,  ...

Čitaj više
Molitvenik
Anešama Lah (iz večernje službe za Jom akipurim)

Pijut Anešama lah iz večernje službe za Jom akipurim Anešama lah, veaguf paolah, Cur ašer en dome Lah, husa al amalah.  Duša je Tvoja, a i tijelo Tvoje je d ...

Čitaj više
Molitvenik
Jede Rašim (iz jutarnje službe za Jamim Noraim)

JEDE RAŠIM Pijut iz jutarnje službe za Roš ašana i Jom akipurim Yede rašim nehelašim measig yede koferam, aval beruham umar siham, yekademu et pene Yoceram. A ...

Čitaj više
Molitvenik
Ana Adonaj (iz jutarnje službe za Jom akipurim)

Pijut Ana Adonaj iz službe za Jom akipurim  Ana Adonay, rahameha yerau, Ana eater leam tefila yisau. Ana imace - ki vešimha karau. Šomea tefila adeha kol basar yavou. Ana ...

Čitaj više
Molitvenik
Haci Kadiš

hazan:     Yitgadal veyitkadaš šeme raba... svi:         Amen! hazan: ... bealma divera hirute, veyamlih malhute, ...

Čitaj više
Molitvenik
Ahot Ketana (iz večernje službe za Roš a-Šana)

Uvodni pijut za večernju službu za Roš ašana Ahot ketana tefilotea Oreha veona tehilotea,  El na refa na, El na refa na, ...

Čitaj više
Molitvenik
LIVRIKU DE LA ORASJON - Knjižica za molitvu u Stocu na Ladinu

Koando algunu va a bet akavarot a vižitar a sus dženetoris o algunus de sus amigus, metira su manu sjerda sovre su maceva. Ista iskritu en los livros ke tieni ripozo de ispiritu la alma del moerto k ...

Čitaj više
Molitvenik
LIVRIKU DE LA ORASJON - Knjižica za molitvu u Stocu na Bosanskom

Kada čovjek dođe na groblje da posjeti grobove roditelja - ili prijatelja, neka stavi lijevu ruku na spomenik. U knjigama stoji da duša pokojnika uživa kada njegovi potomci ili rodbina posje ...

Čitaj više


Datum
24th of Kislev, 5784
December 8, 2023
Jevrejski kalendar

Haggadah
Haggadah

Hagada je jevrejska obredna knjiga (kodeks), koja sadržava biblijske priče, molitve i psalme vezane za praznik Pesah (Pashu), posvećen oslobođenju Jevreja od egipatskog ropstva. Sa ovim sadržajem podudara se i ilustrovani dio ove knjige. Sarajevsha Hagada pisana na finom pergamentu, predstavlja najstariji i najraskošniji primjer ove vrste kodeksa; djelo je španske iluminatorske umjetnosti XIV. stoljeća, sa očiglednim uticajem tadašnje italijanske i francuske savremene slikarske umjetnosti

Čitaj više

Downloads
Jevrejski Glas

Link

Downloads
SaLon

Link