Circle Image

Leksikon

All
A B C D E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S T U V Z
Term - Termin Definition - Definicija
Ladino Ladino (Ladino) = dijalekt pred-klasiènog Španskog jezika koji je do II svjetskog rata bio maternji jezik veæine Sefarda nekadašnjeg Otomanskog Carstva. Danas, gotovo da i nema porodice u kojoj bi Ladino bio prvi jezik koji bi djeca uèila i na kome bi odrastala.
limud limud (hebr.) – doslovno: uèenje, u sefardskoj tradiciji ovim terminom oznaèava se zajednièko uèenje koje se organizuje u kuæi ili sinagogi na dan smrti preminulog èlana porodice. Na limudu se obièno uèe mišnajot. Po uèenju, u sluèaju da je istom prisustvovao minjan, govori se kadiš derabanan – a potom i (H)aškava. (množina: limudim)
levaja levaja (hebr.) = sprovod. Kod pratnje nema razlike izmeðu bogatih i siromašnih, uvažavanih i nepoznatih. Ako u jednom danu ima više sprovoda sahranjuju se po redu nastupa smrti. Ko je ranije umro biva ranije i sahranjen. Ispraæaj pokojnika smatra se velikom micva – u cilju èijeg izvršavanja je dozvoljeno èak i prekinuti uèenje Tore. Obièaj je da èlanovi rodbine ubace u raku po nekoliko lopata zemlje zato što je upravo rodbina odgovorna za sahranu - pa na ovaj naèin i simbolièno ispunjava svoju obavezu. Polaganje cvijeæa na grob se uglavnom smatra paganskim obièajem. Ekshumacija je (H)alahom zabranjena osim kada se posmrtni ostaci prenose u Zemlju Svetinje ili na jevrejsko groblje. (množina: levajot)
luah luah (h)a-šana (hebr.) = kalendar. Obièna godina hebrejskog kalendara ima dvanaest mjeseci od po dvadeset i devet ili trideset dana, a u prestupnim godinama (u cilju poravnavanja razlike izmeðu stvarne sunèane godine i obiène godine hebrejskog kalendara od 354 dana) dodaje se trinaesti mjesec. U vrijeme postojanja San(h)edrina proglašavanje prestupne godine ovisi o stvarnom kretanju sunca i mjeseca, klimatskim prilikama i prirodnim pojavama. Od raspuštanja posljednjeg do obnove sljedeæeg San(h)edrina hebrejski kalendar ne ovisi o stvarnom nego o pretpostavljenom i unaprijed izraèunatom kretanju nebeskih tijela. Po ovom kalendaru zasnovanom na teoriji i raèunu od devetnaest godina sedam su prestupne - i to: treæa, peta, osma, jedanaesta, èetrnaesta, sedamnaesta i devetnaesta.

Ovo su imena mjeseci hebrejske godine:
1. Nisan = Mart – April,
2. Ijar = April – Maj,
3. Sivan = Maj – Juni,
4. Tamuz = Juni – Juli,
5. Av = Juli – Avgust,
6. Elul = Avgust – Septembar,
7. Tišri = Septembar – Oktobar,
8. Hešvan = Oktobar – Novembar,
9. Kislev = Novembar – Decembar,
10. Tevet = Decembar – Januar,
11. Ševat = Januar – Februar,
12. Adar = Februar – Mart
13. veAdar ili Adar Šeni = Mart – April.